سیستم انتقال پنوماتیک

تحت شرایط خاص، جریان هوا به عنوان یک وسیله حامل برای انتقال پودر و مواد جامد دانه ای در خط لوله استفاده می شود. سیستم انتقال پنوماتیک عمدتاً از تجهیزات ارسال، خط لوله انتقال، تجهیزات جداسازی مواد و گاز، منبع گاز و تجهیزات تصفیه و غیره تشکیل شده است.

سیستم انتقال پنوماتیک

انتقال پنوماتیک فاز رقیق:

① پذیرش فشار مثبت (نوع تغذیه فشار)
② فشار منفی (نوع مکش)
③ ترکیب فشار مثبت و منفی
④ انتقال پنوماتیک فاز متراکم

انتقال پنوماتیک فاز متراکم:

① انتقال فاز متراکم را مخزن ارسال یا انتقال پمپ انبار نیز می گویند
② دو راه برای ارسال حمل و نقل مخزن وجود دارد: ارسال مخزن (پمپ ذخیره) انتقال فاز عسل با فشار مثبت، ارسال مخزن ترکیبی حمل و نقل بار کامل

سیستم انتقال پنوماتیک

fa_IRPersian