سیستم جمع آوری مواد

سیستم جمع آوری مواد

مطابق بسته بندی مواد اولیه مشتری را تهیه کنید

  • ① ایستگاه تغذیه دستی
  • ② سیستم باز کردن کیسه تن
  • ③ سیستم باز کردن کیسه و تغذیه استاندارد
  • ④ سیستم تغذیه کامیون مخزن
  • ⑤ سیستم تغذیه مواد افزودنی

سیستم جمع آوری مواد

fa_IRPersian